header1

Mäsovýroba Kopčany - prerušenie mobilného predaja

Mäsovýroba Kopčany oznamuje občanom, že mobilný predaj v obci Prietržka sa v dňoch 20.7.2018 a 27.7.2018 nebude vykonávať z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie.

Vodná nádrž Prietržka - informácia

Vážení občania,

vzhľadom k tomu, že denne od Vás dostávam dotazy ohľadom našej priehrady vo vinohrady, považujem za povinnosť informovať Vás o danej situácii touto formou. Priehrada bola vypustená vandalmi ešte na jeseň roku 2016, kedy prišlo k poškodeniu uzatváracieho mechanizmu na hrádzi. Z uvedeného dôvodu boli vykonané práce na odstránenie nánosov pôdy z priestorov prepúšťacích ventilov na hrádzi. Zároveň pri tomto boli vykonané práce za účelom spevnenia brehov priehrady pri ceste, ktorý bol už značne vymletý vodou. Počas týchto prách došlo k značnému poškodeniu cesty do vinohradov, ktorá po mojej sťažnosti adresovanej priamo riaditeľovi Správy povodia Moravy bola v minulom mesiaci opravená. Aj napriek niekoľkým prerušeniam aj na niekoľko mesiacov sú v súčasnosti tieto práce ukončené a malo by prísť k oprave uzatváracieho mechanizmu - šupátiek. Bohužiaľ ďalšie práce sú v súčasnosti pozastavané ministerstvom životného prostredia SR, pod ktoré spadá Správa povodia Moravy, preto sa práce na priehrade opäť zastavili a je predpoklad, že do konca tohoto roka už ani nebudú pokračovať.

Z uvedeného dôvodu som sa rozhodol poslať list - žiadosť priamo do rúk ministra živorného prostredia SR. Zároveň Vás chcem ubezpečiť, že využijem všetky možné prostriedky, aby naša priehrada opäť plnila tú funkciu, na ktorú bola vybudovaná a aby sa život spojený s priehradou opäť vrátil do našich vinohradov.

List - žiadosť ministrovi životného prostredia SR si môžete pozrieť tu.

 

Bc. Peter Flamík

Starosta obce Prietržka

Prázdninová vybíjaná pre deti s rodičmi

Starosta obce touto cestou pozýva všetky deti aj s rodičmi na prázdninovú vybíjanú, ktorá sa bude konať každý piatok počas prázdnin v čase od 18.30 h do 20.00 h na multifunkčnom ihrisku. Prvá prázdninová vybíjaná bude tento piatok 6.7.2018 v určenom čase. 

Starosta obce sa teší na Vašu účasť.

Čerpanie dovolenky na obecnom úrade

Obecný úrad v Prietržke touto cestou oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude v dňoch 9.7. - 13.7.2018 prítomný na úrade starosta obce Bc. Peter Flamík a v dňoch 16.7. - 20.7.2018 a 25.7. - 27.7.2018 nebude na úrade prítomná administratívna pracovníčka Bohumila Klenová.

Ďakujeme za pochopenie.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Skalici so sídlom na Štúrovej ul. č.1 v Holíči, ako orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle § 21 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 písm. a, b, c) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H l a s u j e

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Skalica

od 15.06.2018, 06:00 hod. – až do odvolania.

      Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 31 ods. 1 písm. l) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:

  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

     Vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa na účely predchádzania vzniku požiaru lesa a na účinné zdolávanie požiaru lesa, podľa § 4 písm. b), § 6b a § 14 písm. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, je                    p o v i n n ý najmä:

  • zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť; hliadkovacia činnosť v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vykonáva najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom. Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok sa vypracúva časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo sa určujú vyhliadkové terénne miesta. Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru. O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu,
  • zabezpečiť potrebné množstvo protipožiarneho náradia,
  • zabezpečovať, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
  • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
  • vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

                                                                                                                                     pplk. Ing Jozef Jankovič

                                                                                                                                                  riaditeľ

 

                                                                               

Pripravujeme

júl 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

bottomimg